menu

非池中藝術網

鄧卜君

青靈

2018|水墨設色紙本

33x55.5 cm

相關藝術品

view all
鄧卜君-止水岩

名山藝術

鄧卜君

止水岩,2019

請洽畫廊

鄧卜君-沁岩淳水滾雲藏

名山藝術

鄧卜君

沁岩淳水滾雲藏,2018

請洽畫廊

鄧卜君-乾坤石

采泥藝術

鄧卜君

乾坤石,2016

請洽畫廊

鄧卜君-青靈

名山藝術

鄧卜君

青靈,2018

請洽畫廊

鄧卜君-人間神祇

名山藝術

鄧卜君

人間神祇,2018

請洽畫廊

鄧卜君-霞雲

采泥藝術

鄧卜君

霞雲,2015

請洽畫廊

鄧卜君-磐磊魅影

名山藝術

鄧卜君

磐磊魅影,2018

請洽畫廊

鄧卜君-湼烱環域

名山藝術

鄧卜君

湼烱環域,2018

請洽畫廊

鄧卜君-磐石異四季

采泥藝術

鄧卜君

磐石異四季,2017

請洽畫廊

鄧卜君-無法

名山藝術

鄧卜君

無法,2019

請洽畫廊

鄧卜君-上善若水

名山藝術

鄧卜君

上善若水,2016

請洽畫廊

鄧卜君-種石

采泥藝術

鄧卜君

種石,2016

請洽畫廊