menu

非池中藝術網

崔旴嵐

旴嵐星1號

2014|現代汽車車頭燈、鋼、晶片LED燈、鋁製散熱器、DMX控制器、電腦

312x296x332 cm

相關藝術品

view all
崔旴嵐-旴嵐星1號

形而上畫廊

崔旴嵐

旴嵐星1號,2014

請洽畫廊

崔旴嵐-珊瑚柳吊燈

形而上畫廊

崔旴嵐

珊瑚柳吊燈,2013

請洽畫廊

崔旴嵐-金色昆蟲之燈

形而上畫廊

崔旴嵐

金色昆蟲之燈,2013

請洽畫廊

崔旴嵐-聖堂之燈

形而上畫廊

崔旴嵐

聖堂之燈,2013

請洽畫廊

崔旴嵐-鏤空舞動

形而上畫廊

崔旴嵐

鏤空舞動,2011

請洽畫廊

崔旴嵐-進化

形而上畫廊

崔旴嵐

進化,2014

請洽畫廊