menu

非池中藝術網

線上藝廊

璞玉獎創作-線上微展覽

由文化部指導,國立新竹生活美學館主辦的「璞玉發光-全國藝術行銷活動」,為目前臺灣藝術徵件中,相當具有代表性的獎項之一。從創立至今,已經邁入了第十年,期間扶植了許多優質的藝術新秀。

MORE

Collections

抽象作品推薦

抽象作品讓觀者可以感受到對於不存在空間的另類想像。或許這些,正是藝術家為其觀者抒發逃離現實狀態最好的禮物。

view all

Collections

抗暑推薦作品

透過作品給人輕鬆透徹、微風徐拂的感覺,正好在炎炎夏日中,讓人思緒休息放鬆,對於消暑的心境真是有莫大的幫助呢!

view all

非池中線上藝廊

非池中線上藝廊是藝術家C2C電商平台,提供藝術家很好的展示櫥窗舞台,跟欣賞您的藏家群眾建立起橋梁。

MORE

Collections

誠意的寫實

我們不希望繪畫的技術苦功,因為當代藝術的多樣性而受到忽視,因此就讓我們從寫實繪畫開始,重新感受一種誠意的手感吧!

view all

搜尋結果共計442

艾瑪 Amma-《山澗秋韻》Stream In Fall

非池中線上藝廊

艾瑪 Amma

《山澗秋韻》Stream In Fall,2019

NT$ 108,000

薈伶-靜的聲音

非池中線上藝廊

薈伶

靜的聲音

NT$ 8,800

葛拉娜-old garden

非池中線上藝廊

葛拉娜

old garden,2012

NT$ 2,000

葛拉娜-green cup

非池中線上藝廊

葛拉娜

green cup,2019

NT$ 2,800

葛拉娜-Darkness1

非池中線上藝廊

葛拉娜

Darkness1,2019

NT$ 1,800

葛拉娜-Cherry blossom fantasy4

非池中線上藝廊

葛拉娜

Cherry blossom fantasy4,2019

NT$ 550

葛拉娜-Cherry blossom fantasy1

非池中線上藝廊

葛拉娜

Cherry blossom fantasy1,2019

NT$ 550

鍾功哲-展翅

非池中線上藝廊

鍾功哲

展翅,2015

NT$ 75,000

沈鈺華-麒麟花 I

非池中線上藝廊

沈鈺華

麒麟花 I ,2019

NT$ 5,000

沈鈺華-爵床 III

非池中線上藝廊

沈鈺華

爵床 III ,2019

NT$ 5,000

沈鈺華-桂花 II

非池中線上藝廊

沈鈺華

桂花 II ,2019

NT$ 5,000

沈鈺華-青葙 I

非池中線上藝廊

沈鈺華

青葙 I ,2019

NT$ 5,000

沈鈺華-青葙 III

非池中線上藝廊

沈鈺華

青葙 III,2019

NT$ 5,000

沈鈺華-金針 II

非池中線上藝廊

沈鈺華

金針 II ,2019

NT$ 5,000

吳秀芳-欲尋仙境上高原

非池中線上藝廊

吳秀芳

欲尋仙境上高原,2019

NT$ 68,000

葛拉娜-red cup

非池中線上藝廊

葛拉娜

red cup,2019

NT$ 2,800

葛拉娜-Night of Music

非池中線上藝廊

葛拉娜

Night of Music,2017

NT$ 2,000

葛拉娜-Darkness3

非池中線上藝廊

葛拉娜

Darkness3,2019

NT$ 1,500

葛拉娜-Cherry blossom fantasy6

非池中線上藝廊

葛拉娜

Cherry blossom fantasy6,2019

NT$ 550

葛拉娜-Cherry blossom fantasy3

非池中線上藝廊

葛拉娜

Cherry blossom fantasy3,2019

NT$ 550

吳秀芳-山在虛無缥緲間-3

非池中線上藝廊

吳秀芳

山在虛無缥緲間-3,2019

NT$ 55,000

鍾功哲-荷韻

非池中線上藝廊

鍾功哲

荷韻,2019

NT$ 54,000

沈鈺華-麒麟花 II

非池中線上藝廊

沈鈺華

麒麟花 II ,2019

NT$ 5,000

沈鈺華-爵床 IV

非池中線上藝廊

沈鈺華

爵床 IV,2019

NT$ 5,000

沈鈺華-桂花 III

非池中線上藝廊

沈鈺華

桂花 III ,2019

NT$ 5,000

沈鈺華-青葙 II

非池中線上藝廊

沈鈺華

青葙 II ,2019

NT$ 5,000

沈鈺華-青葙 IV

非池中線上藝廊

沈鈺華

青葙 IV,2019

NT$ 5,000

傑克-櫻花樹盛開

非池中線上藝廊

傑克

櫻花樹盛開,2018

NT$ 2,000

葛拉娜-On the balcony sketch

非池中線上藝廊

葛拉娜

On the balcony sketch

NT$ 1,100

葛拉娜-Inspired by Shagal sketch

非池中線上藝廊

葛拉娜

Inspired by Shagal sketch,2011

NT$ 800

葛拉娜-Darkness2

非池中線上藝廊

葛拉娜

Darkness2,2019

NT$ 1,800

葛拉娜-Cherry blossom fantasy5

非池中線上藝廊

葛拉娜

Cherry blossom fantasy5,2019

NT$ 550

葛拉娜-Cherry blossom fantasy2

非池中線上藝廊

葛拉娜

Cherry blossom fantasy2,2019

NT$ 550

吳秀芳-山在虛無缥緲間-2

非池中線上藝廊

吳秀芳

山在虛無缥緲間-2,2019

NT$ 60,000

鍾功哲-玫瑰

非池中線上藝廊

鍾功哲

玫瑰,2019

NT$ 5,200

沈鈺華-爵床 II

非池中線上藝廊

沈鈺華

爵床 II ,2019

NT$ 5,000

沈鈺華-桂花 I

非池中線上藝廊

沈鈺華

桂花 I ,2019

NT$ 5,000

沈鈺華-桂花 V

非池中線上藝廊

沈鈺華

桂花 V ,2019

NT$ 5,000

吳秀芳-輕舟已過萬重山

非池中線上藝廊

吳秀芳

輕舟已過萬重山,2019

NT$ 68,000

沈鈺華-金針 I

非池中線上藝廊

沈鈺華

金針 I,2019

NT$ 5,000

搜尋結果共計442

艾瑪 Amma-《山澗秋韻》Stream In Fall

非池中線上藝廊

艾瑪 Amma

《山澗秋韻》Stream In Fall,2019

NT$ 108,000

傑克-櫻花樹盛開

非池中線上藝廊

傑克

櫻花樹盛開,2018

NT$ 2,000

葛拉娜-red cup

非池中線上藝廊

葛拉娜

red cup,2019

NT$ 2,800

葛拉娜-old garden

非池中線上藝廊

葛拉娜

old garden,2012

NT$ 2,000

葛拉娜-Inspired by Shagal sketch

非池中線上藝廊

葛拉娜

Inspired by Shagal sketch,2011

NT$ 800

葛拉娜-Darkness3

非池中線上藝廊

葛拉娜

Darkness3,2019

NT$ 1,500

葛拉娜-Darkness1

非池中線上藝廊

葛拉娜

Darkness1,2019

NT$ 1,800

葛拉娜-Cherry blossom fantasy5

非池中線上藝廊

葛拉娜

Cherry blossom fantasy5,2019

NT$ 550

葛拉娜-Cherry blossom fantasy3

非池中線上藝廊

葛拉娜

Cherry blossom fantasy3,2019

NT$ 550

葛拉娜-Cherry blossom fantasy1

非池中線上藝廊

葛拉娜

Cherry blossom fantasy1,2019

NT$ 550

吳秀芳-山在虛無缥緲間-2

非池中線上藝廊

吳秀芳

山在虛無缥緲間-2,2019

NT$ 60,000

鍾功哲-荷韻

非池中線上藝廊

鍾功哲

荷韻,2019

NT$ 54,000

沈鈺華-麒麟花 I

非池中線上藝廊

沈鈺華

麒麟花 I ,2019

NT$ 5,000

沈鈺華-爵床 II

非池中線上藝廊

沈鈺華

爵床 II ,2019

NT$ 5,000

沈鈺華-爵床 IV

非池中線上藝廊

沈鈺華

爵床 IV,2019

NT$ 5,000

沈鈺華-桂花 II

非池中線上藝廊

沈鈺華

桂花 II ,2019

NT$ 5,000

沈鈺華-桂花 V

非池中線上藝廊

沈鈺華

桂花 V ,2019

NT$ 5,000

沈鈺華-青葙 II

非池中線上藝廊

沈鈺華

青葙 II ,2019

NT$ 5,000

沈鈺華-青葙 III

非池中線上藝廊

沈鈺華

青葙 III,2019

NT$ 5,000

沈鈺華-金針 I

非池中線上藝廊

沈鈺華

金針 I,2019

NT$ 5,000

吳秀芳-欲尋仙境上高原

非池中線上藝廊

吳秀芳

欲尋仙境上高原,2019

NT$ 68,000

薈伶-靜的聲音

非池中線上藝廊

薈伶

靜的聲音

NT$ 8,800

葛拉娜-On the balcony sketch

非池中線上藝廊

葛拉娜

On the balcony sketch

NT$ 1,100

葛拉娜-Night of Music

非池中線上藝廊

葛拉娜

Night of Music,2017

NT$ 2,000

葛拉娜-green cup

非池中線上藝廊

葛拉娜

green cup,2019

NT$ 2,800

葛拉娜-Darkness2

非池中線上藝廊

葛拉娜

Darkness2,2019

NT$ 1,800

葛拉娜-Cherry blossom fantasy6

非池中線上藝廊

葛拉娜

Cherry blossom fantasy6,2019

NT$ 550

葛拉娜-Cherry blossom fantasy4

非池中線上藝廊

葛拉娜

Cherry blossom fantasy4,2019

NT$ 550

葛拉娜-Cherry blossom fantasy2

非池中線上藝廊

葛拉娜

Cherry blossom fantasy2,2019

NT$ 550

吳秀芳-山在虛無缥緲間-3

非池中線上藝廊

吳秀芳

山在虛無缥緲間-3,2019

NT$ 55,000

鍾功哲-展翅

非池中線上藝廊

鍾功哲

展翅,2015

NT$ 75,000

鍾功哲-玫瑰

非池中線上藝廊

鍾功哲

玫瑰,2019

NT$ 5,200

沈鈺華-麒麟花 II

非池中線上藝廊

沈鈺華

麒麟花 II ,2019

NT$ 5,000

沈鈺華-爵床 III

非池中線上藝廊

沈鈺華

爵床 III ,2019

NT$ 5,000

沈鈺華-桂花 I

非池中線上藝廊

沈鈺華

桂花 I ,2019

NT$ 5,000

沈鈺華-桂花 III

非池中線上藝廊

沈鈺華

桂花 III ,2019

NT$ 5,000

沈鈺華-青葙 I

非池中線上藝廊

沈鈺華

青葙 I ,2019

NT$ 5,000

吳秀芳-輕舟已過萬重山

非池中線上藝廊

吳秀芳

輕舟已過萬重山,2019

NT$ 68,000

沈鈺華-青葙 IV

非池中線上藝廊

沈鈺華

青葙 IV,2019

NT$ 5,000

沈鈺華-金針 II

非池中線上藝廊

沈鈺華

金針 II ,2019

NT$ 5,000